Prof. ZHAO, ZhongZhen
(HK, China)

Chair Professor

School of Chinese Medicine,
Hong Kong Baptist University

Prof. ZHAO, ZhongZhen Photo
Profile: